Program merytoryczny i wykaz literatury

przedmiotowego konkursu informatycznego LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2020/2021

 1. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego.
 2. Implementacja zadań algorytmicznych w języku programowania Python.
  1. etap 1 – z zakresu grafiki i obliczeń;
  2. etap 2 – z zakresu grafiki i obliczeń, przetwarzania napisów oraz list jednopoziomowych;
  3. etap 3 – z zakresu grafiki i obliczeń, przetwarzania napisów oraz list wielopoziomowych.
 3. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym znajomość sposobów reprezentowania informacji, zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
 4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.
 5. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 6. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.

W szczególności:

 

 1. Podstawowe konstrukcje języka Python i polecenia grafiki żółwia. Stosowanie instrukcji wejścia i wyjścia, operacje arytmetyczne i logiczne, instrukcja przypisania, instrukcje warunkowe i pętle o określonej liczbie powtórzeń i z warunkiem, zmienne, napisy i listy (etap 2 i 3) oraz inne struktury danych. Definiowanie własnych funkcji oraz stosowanie funkcji wbudowanych (np. pierwiastek). Stosowanie rekurencji.
 2. Kolejne kroki rozwiązywania zadań: analiza treści, opracowanie algorytmu, implementacja i testowanie. Podział problemu na podproblemy.
 3. Wykorzystanie wiedzy matematycznej do rozwiązywania zadań: kwadrat i jego przekątna, trójkąt równoboczny i jego wysokość, inne wielokąty, podział kąta na n-równych części i inne. Wyznaczanie proporcji elementów i skalowanie rysunków. Odnajdywanie elementów podobnych.
 4. Reprezentowanie liczb, napisów i obrazów w komputerze.
 5. Kodowanie obrazów za pomocą liczb, napisów i list.
 6. Podstawowe algorytmy na liczbach całkowitych, w tym: badanie podzielności liczb, badanie pierwszości liczb, algorytm Euklidesa – NWD i NWW. Badanie własności liczb.
 7. Przetwarzanie napisów według określonej reguły, palindromy i anagramy. Permutacje i kombinacje.
 8. Wyszukiwanie w zbiorze uporządkowanym i nieuporządkowanym, zliczanie elementów, minimum i maksimum oraz sortowanie.
 9. Zagadnienia związane z szyfrowaniem. Różne rodzaje szyfrów.
 10. Badanie relacji między elementami, struktury drzewiaste i grafowe. Zadania związane z labiryntem.
 11. Niedziesiątkowe systemy liczbowe. Przeliczanie liczb między systemami.
 12. Wykorzystywanie losowości w zadaniach.
 13. Ocena algorytmów. Złożoność czasowa algorytmów.
 14. Testowanie rozwiązań dla parametrów zgodnych z treścią zadania.
 15. Korzystanie z wbudowanej pomocy.

Wykaz literatury dla Konkursu Logia

 1. Bhargava A., Algorytmy. Ilustrowany przewodnik, Wydawnictwo Helion
 2. Dawson M. , Python dla każdego. Podstawy programowania, Wydawnictwo Helion
 3. Jason R. Briggs, Python dla dzieci. Programowanie na wesoło, Wydawnictwo Naukowe PWN
 4. Sande W., Sande C., Hello World! Przygoda z programowaniem dla dzieci i absolutnie początkujących, Helion
 5. Sysło M., Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, Helion
 6. Tomasiewicz J., Zaprzyjaźnij się z algorytmami - przewodnik dla początkujących i średniozaawansowanych, PWN
 7. Vorderman C., Programowanie jakie to proste! Wydawnictwo Arkady
 8. Zanurkuj w Pythonie - Wikibooks, biblioteka wolnych podręczników, http://pl.wikibooks.org/wiki/Zanurkuj_w_Pythonie
 9. Platforma edukacyjna OEIiZK, http://programowanie.oeiizk.edu.pl
 10. Platforma edukacyjna OEIiZK, http://python.oeiizk.edu.pl
 11. Zbiór zadań i bank zadań na stronie konkursu LOGIA http://logia.oeiizk.waw.pl
 12. Dokumentacja języka Python http://docs.python.org/3/
 13. Dokumentacja modułu Turtle języka Python http://docs.python.org/3.8/library/turtle.html